Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

ABONNEMENTSVOORWAARDEN SIJTHOFF MEDIA

Artikel 1. Definities

1.1.       In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

  • Abonnement: de overeenkomst tussen Abonnee en Sijthoff, op grond waarvan Abonnee tegen betaling periodiek één of meer Magazine(s) ontvangt en/of gedurende een bepaalde periode toegang verkrijgt tot één of meer Platform(s) van Sijthoff en de daarop beschikbare Content, zoals beschreven in de overeenkomst;
  • Abonnee: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Abonnement bij Sijthoff afneemt;
  • Abonnementsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Content: al het materiaal dat Sijthoff, of een derde namens Sijthoff, publiceert op een Platform, waar onder begrepen – maar niet beperkt tot – nieuwsberichten, artikelen, achtergronden, foto’s, spelletjes, video’s en anderszins;
  • Intellectuele Eigendomsrechten:  alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow;
  • Magazine: een door Sijthoff op periodieke basis uitgegeven gedrukt tijdschrift, waarvan een actueel overzicht is te vinden op http://www.sijthoffmedia.nl;
  • Partij(en): Sijthoff en/of Abonnee;
  • Platform: een door Sijthoff geëxploiteerde website die behoort bij een Magazine en waarop een Abonnee conform een Abonnement toegang tot onder meer Content behorende bij dat Magazine kan verkrijgen;
  • Product: een vooraf overeengekomen cadeau dat de Abonnee ontvangt als onderdeel van een Abonnement;
  • Sijthoff: Sijthoff Media Groep B.V., kantoorhoudende te (1018 XA) Amsterdam aan het Weesperplein 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50717286 dan wel een aan haar gelieerde onderneming die een Abonnement met een Abonnee sluit – zoals aangegeven in het Abonnement – waar onder begrepen, maar niet beperkt tot: Jongerenplatform Young & Connected B.V., kantoorhoudende te (1018 XA) Amsterdam aan Weesperplein 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34188713;

Artikel 2.                Algemeen

2.1.       Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Sijthoff doet en elk Abonnement dat zij sluit met een Abonnee. Afwijkingen van en aanvullingen op de Abonnementsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.2.       Op het gebruik van een Platform zijn tevens de specifieke gebruiksvoorwaarden van dat Platform van toepassing. Deze voorwaarden worden aan de Abonnee voorgelegd op het moment dat Abonnee voor het eerst om toegang tot het Platform verzoekt.

2.3.       De algemene voorwaarden van de Platforms zijn onverminderd van toepassing op deze Abonnementsvoorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de Platforms en deze Abonnementsvoorwaarden, prevaleren deze Abonnementsvoorwaarden.

2.4.       Sijthoff is gerechtigd deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht.

2.5.       Offertes en andere aanbiedingen van Sijthoff zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Abonnement, tenzij door Sijthoff schriftelijk anders is aangegeven. Indien een Abonnee conform een aanbieding van Sijthoff een aanvraag voor een Abonnement doet, is Sijthoff vrij om die aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.6.       Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Sijthoff de inhoud en voorwaarden van het Abonnement schriftelijk of elektronisch bevestigt of wanneer met de uitvoering van het Abonnement wordt begonnen.

Artikel 3.                Magazines

3.1.       Indien een voor zover overeengekomen in een Abonnement zal Sijthoff het aantal overeengekomen en typen Magazines gedurende de looptijd van het Abonnement bij Abonnee bezorgen. Het aantal verschijningsmomenten van een Magazine en het verwachte eerste bezorgmoment staat in het Abonnement van Abonnee.

3.2.       Sijthoff zal zich naar beste kunnen inspannen om een Magazine op het overeengekomen leveringsmoment – per Magazine opgenomen op het Platform dat bij het Magazine hoort – te bezorgen, maar kan daarover geen garanties geven. Bezorgtijden zijn geen fatale termijnen.

3.3.       Indien een Abonnee verzoekt om bezorging van een Magazine in het buitenland, is Sijthoff enkel verplicht dat te doen in de landen waar Sijthoff op dat moment bezorgt. Abonnee accepteert dat met bezorging in het buitenland aanvullende kosten en vertraging gemoeid zijn, welke Sijthoff zo veel mogelijk voorafgaand aan bezorging aan Abonnee zal communiceren.

3.4.       Op in Nederland erkende feestdagen is Sijthoff niet verplicht om een Magazine te bezorgen.

3.5.       Indien een Magazine niet is bezorgd zal Sijthoff de Abonnee op één van de volgende, naar eigen keuze, manieren compenseren:

a.      verlenging van het Abonnement met het aantal Magazines dat Abonnee niet heeft ontvangen;
b.      creditering van de kosten van één Magazine, pro rata berekend op basis van het Abonnement van de Abonnee, te verrekenen met de volgende factuur van Abonnee;
c.      compensatie op een andere wijze, zoals met het verlenen van toegang tot een Platform, indien Abonnee daarmee instemt.

Het in dit artikel 3.5 bepaalde is niet van toepassing indien Sijthoff een Magazine als gevolg van overmacht niet heeft kunnen bezorgen.

3.6.       Sijthoff is volledig vrij om de inhoud van een Magazine naar eigen goeddunken te bepalen, inclusief verschillende rubrieken, advertenties en eventuele bijlagen.

3.7.       Abonnee is verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn juiste en actuele contact- en adresgegevens. Indien een Magazine niet (op het juiste adres) kan worden bezorgd wegens tekortschieten van Abonnee om aan deze verplichting te voldoen, is dat voor rekening en risico van Abonnee.

Artikel 4.                Product

4.1.       Indien Abonnee op grond van een Abonnement recht heeft op een Product bij het sluiten van een Abonnement, is dat recht altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het Product bij Sijthoff. Indien Sijthoff het Product waarop Abonnee recht heeft niet langer in voorraad heeft, zal Sijthoff de Abonnee daarvan informeren en een redelijke, passende oplossing aanbieden.

4.2.       Het risico in verband met het Product is na levering daarvan voor Abonnee. Het Product wordt door Sijthoff onder eigendomsvoorbehoud geleverd, wat inhoudt dat de eigendom op het Product pas overgaat op Abonnee zodra Abonnee aan haar betalingsverplichtingen als opgenomen in het Abonnement voor het eerste abonnementsjaar heeft voldaan.

4.3.       Abonnee is verantwoordelijk voor het bestuderen of het geleverde Product aan de specificaties ervan voldoet. Indien Abonnee een gebrek in het Product constateert, dient zij dat – op straffe van verval van haar rechten – binnen 30 dagen aan Sijthoff te melden. Na deze melding zal Abonnee het gebrekkige Product binnen 7 dagen aan Sijthoff retourneren en is Sijthoff gerechtigd – naar eigen goeddunken – het Product te herstellen of te vervangen, of het Product vernietigen en een corresponderend, redelijk bedrag op de volgende factuur voor het Abonnement crediteren. Abonnee heeft geen recht op vervanging, herstel of creditering indien het gebrek in het Product is ontstaan door normaal gebruik, externe factoren, opzet, verwaarlozing of onjuist gebruik.

Artikel 5.                Platforms

5.1.       Gedurende de looptijd van het Abonnement spant Sijthoff zich naar beste kunnen in om Abonnee toegang te verlenen tot de in het Abonnement afgenomen Platform(s). Abonnee begrijpt en accepteert dat de Platforms op grond van een inspanningsverplichting ‘as is’ beschikbaar worden gemaakt en dat Abonnee geen beroep kan doen op garanties aangaande de beschikbaarheid, toegankelijkheid en/of goede werking van een Platform.

5.2.       Sijthoff is vrij om functionaliteit, vormgeving en inhoud – inclusief de daarop beschikbare Content – naar eigen goeddunken te bepalen.

5.3.       Sijthoff mag, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Abonnee, (de inhoud van) een Platform aan te passen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van het Platform te verrichten. Sijthoff is niet aansprakelijk voor schade die een Abonnee lijdt als het Platform niet of verminderd beschikbaar is door het uitoefenen van een recht als opgenomen in dit artikellid.

5.4.       Met inloggegevens kan Abonnee toegang verkrijgen tot een Platform en de daarop beschikbare Content. Tenzij anders bepaald zijn inloggegevens strikt persoonlijk: Abonnee mag ze niet zonder toestemming van Sijthoff met een derde delen. Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens en Abonnee is volledig verantwoordelijk voor al het gebruik dat met zijn inloggegevens van een Platform wordt gemaakt. Indien Abonnee een professionele partij is, mogen tevens het in een Abonnement bepaalde aantal werknemers toegang tot een Platform krijgen. Dit gebeurt op een door Sijthoff te bepalen wijze.

5.5.       Op een Platform kan Sijthoff Content aanbieden die bestaat uit spelletjes. Op het gebruik van deze spelletjes kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Abonnee garandeert dat zij in overeenstemming met deze aanvullende voorwaarden zal handelen.

5.6.       Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de randapparatuur en internetverbinding die nodig is om gebruik te kunnen maken van een Platform.

Artikel 6.                Intellectuele eigendomsrechten

6.1.       De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Magazines, de Platforms en de Content, evenals op alle andere materialen die Sijthoff als onderdeel van een Abonnement aan Abonnee ter beschikking stelt, berusten bij Sijthoff en/of haar licentiegever(s).

6.2.       Indien en voor zover Abonnee conform een Abonnement recht heeft op toegang tot een Platform en Content, dan is dat recht strikt persoonlijk. Zonder toestemming van Sijthoff is het Abonnee niet toegestaan om de Content openbaar te maken of te verveelvoudigen buiten hetgeen is toegestaan in het Abonnement of deze Abonnementsvoorwaarden.

6.3.       Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander Intellectuele Eigendomsrecht van Sijthoff te verwijderen of te wijzigen.

6.4.       Eventuele Intellectuele Eigendomsrechten die voor aanvang van het Abonnement en tijdens uitvoering daarvan bij Abonnee berusten, blijven berusten bij Abonnee. In het geval dat Abonnee materialen plaatst bij het gebruik van een Platform waarop Intellectuele Eigendomsrechten berusten, zoals teksten, afbeeldingen en/of geluidsfragmenten, verleent Abonnee Sijthoff een licentie om deze materialen openbaar te maken en verveelvoudigen voor zover nodig voor de uitvoering van het Abonnement. Abonnee garandeert dat de materialen die zij plaatst geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten van een derde en vrijwaart Sijthoff van alle schade en kosten, evenals van aanspraken van derden, die verband houden met of voortvloeien uit de stelling dat door de Abonnee geplaatste materialen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van deze derde.


Artikel 7.                Prijzen en Betaling

7.1.       De kosten die Abonnee voor het afgesloten Abonnement is verschuldigd zal Sijthoff periodiek en conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden in rekening brengen.

7.2.       Tenzij anders overeengekomen in een Abonnement zal Abonnee facturen van Sijthoff binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Indien Abonnee Sijthoff heeft gemachtigd om de verschuldigde vergoeding automatisch af te schrijven, staat Abonnee er voor in dat deze ten tijde van de incasso over voldoende saldo beschikt om aan de betalingsverplichting te voldoen.

7.3.       Sijthoff is gerechtigd om de tarieven voor het Abonnement te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) voor het voorgaande jaar.

7.4.       Indien Abonnee de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Abonnee, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente – of, indien Abonnee een professionele partij is, wettelijke handelsrente – verschuldigd. Indien Abonnee na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sijthoff de vordering uit handen geven. In een dergelijk is Abonnee – indien Abonnee een professionele partij is – naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimumbedrag van € 40,=.

7.5.       Sijthoff is gerechtigd om haar diensten, waar onder het leveren van een Magazine en/of het verlenen van toegang tot een Platform op te schorten indien Abonnee niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

7.6.       Indien Abonnee bezwaar heeft tegen de inhoud van een factuur dient Abonnee dat binnen 14 dagen bij Sijthoff te melden, bij gebreke waarvan Abonnee haar klachtrecht zal hebben verwerkt.

7.7.       Klachten met betrekking tot de bezorging van een Magazine of de toegang tot een Platform geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde bedrag voor een Abonnement geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 8.                Overmacht

8.1.       Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Abonnement door Partijen indien sprake is van overmacht.

8.2.       Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van een Partij, tekortkomingen van door een Partij ingeschakelde derden, waar onder begrepen een bezorgdienstverlener, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

8.3.       Indien een overmachtssituatie tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd het Abonnement te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaanmaking of compensatie ter zake deze ontbinding.

8.4.       Indien Sijthoff ten tijde van een overmachtssituatie haar verplichtingen nog gedeeltelijk kan nakomen, dan wel heeft gepresteerd, dan is Sijthoff gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9.                Aansprakelijkheid

9.1.       De aansprakelijkheid van Sijthoff wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Abonnee geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die Sijthoff aan Abonnee heeft verzonden.

9.2.       Onder directe schade in de zin van artikel  9.1 wordt uitsluitend verstaan:

a)       redelijke kosten die Abonnee zou moeten maken om een prestatie van Sijthoff aan de inhoud van het Abonnement te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien het Abonnement door of op vordering van Abonnee wordt ontbonden;

b)       redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Abonnementsvoorwaarden;

c)        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Abonnee aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Abonnementsvoorwaarden.

9.3.       Iedere aansprakelijkheid van Sijthoff voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.4.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sijthoff meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sijthoff vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10.             Privacy

10.1.    Sijthoff zal bij het uitvoeren van het Abonnement persoonsgegevens van Abonnee verwerken. Dit zal Sijthoff altijd doen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het toepasselijke privacy statement van Sijthoff, dat Abonnee tijdig onder ogen krijgt.

Artikel 11.             Duur en Beëindiging

Algemeen

11.1.    Het Abonnement wordt aangegaan voor de periode opgenomen in het Abonnement. Indien geen specifieke looptijd is opgenomen, is de initiële termijn van het Abonnement één jaar en wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor periodes van één jaar. Abonnee kan het Abonnement gedurende de initiële termijn schriftelijk, telefonisch of per e-mail opzeggen tegen het einde van de lopende termijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  

11.2.    Indien een Abonnement voor een proefperiode wordt afgesloten, eindigt het Abonnement automatisch na deze proefperiode. Een verlenging van het proefabonnement wordt als een nieuw Abonnement beschouwd.

11.3.    Indien een Abonnement door Abonnee wordt gewijzigd, geldt dit als een nieuw Abonnement, die voor een nieuwe initiële termijn wordt aangegaan.

11.4.    Beide Partijen mogen een Abonnement met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat een opzegtermijn geldt en zonder dat de Partij die opzegt een schadevergoeding aan de andere Partij verschuldigd is, wanneer:

a.      een Partij ernstig tekort schiet in de nakoming van een verplichting van het Abonnement en die Partij die tekortkoming niet herstelt binnen de termijn die de andere Partij heeft gesteld in de aan de tekortschietende Partij gestuurde schriftelijke ingebrekestelling, waarin de tekortkoming zo nauwkeurig mogelijk is omschreven;

b.      in geval dat door een Partij surseance van betaling is aangevraagd, opheffing van de onderneming is aangevraagd, een Partij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of in geval een bewindvoerder over de activa van een Partij of een deel daarvan is aangesteld.

11.5.    Indien op enig moment bij een hiervoor bedoelde ontbinding prestaties in het kader van de uitvoering van het Abonnement al door Abonnee zijn ontvangen, zullen deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van Abonnee geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Sijthoff zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van het Abonnement blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

11.6.    Na beëindiging van het Abonnement, om welke reden dan ook, vervalt direct het recht van Abonnee om toegang te krijgen tot de Platforms en gebruik te maken van de Content. Indien en voor zover Abonnee ten tijde van beëindiging van het Abonnement Content in bezig heeft, zal zij deze direct en definitief verwijderen of vernietigen.

11.7.    De bepalingen die erop zijn gericht om beëindiging van het Abonnement te overleven blijven ook na beëindiging gelden, waar onder in ieder geval de volgende Artikelen zijn begrepen: Artikel 1, Artikel 6.4, Artikel 7, Artikel 9, Artikel 11, en Artikel 12.

Specifieke bepalingen indien Abonnee een professionele partij is

11.8.    Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt na de initiële termijn steeds verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, conform dezelfde voorwaarden. Na verlenging van het Abonnement kan Abonnee het Abonnement tegen het einde van de dan geldende contractstermijn opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.9.    Sijthoff is te allen tijde gerechtigd om een Abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Specifieke bepalingen indien Abonnee een consument is

11.10. Indien een Abonnement voor het bezorgen van een Magazine met een Abonnee zijnde een consument en op afstand tot stand is gekomen (zie art. 7:46a BW), is de Abonnee vanaf de dag van het afsluiten van het Abonnement gerechtigd om het Abonnement binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De Abonnee kan daartoe contact opnemen met de klantenservice van Sijthoff. Dit herroepingsrecht geldt niet als Sijthoff met uitdrukkelijke toestemming van de Abonnee is begonnen met de bezorging van het Magazine of het verschaffen van toegang tot het Platform voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

11.11. Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt na de initiële termijn steeds verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, conform dezelfde voorwaarden. De Abonnee kan het Abonnement na de eerste verlenging steeds maandelijks opzeggen, tegen het einde van de volgende maand. 

Specifieke bepalingen indien Abonnee een schoolabonnement heeft

11.12 Het abonnement kan starten wanneer gewenst: de prijs wordt berekend naar gelang het aantal weken dat het abonnement loopt gedurende het lopende schooljaar. Abonnee ontvangt bij de start van het schooljaar de factuur van het verschuldigde abonnementsgeld op het opgegeven factuuradres, ofwel na start van het abonnement op een later moment van het schooljaar.

11.13 Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt na de initiële termijn steeds verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, conform dezelfde voorwaarden. De abonnementsovereenkomst wordt na afloop van ieder schooljaar stilzwijgend verlengd tenzij de school (contactpersoon) uiterlijk vóór 1 juli van het lopende schooljaar bij de klantenservice van Sijthoff Media heeft aangegeven dat hij geen voortzetting meer wenst. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één schooljaar.

Artikel 12.             Toepasselijk recht/geschillen

12.1.    Op deze Abonnementsvoorwaarden en Abonnementen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met deze Abonnementsvoorwaarden en/of een Abonnement worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

 

Juli 2019