Overslaan en naar de inhoud gaan

ALGEMENE ABONNEMENTS- EN WEBSHOPVOORWAARDEN SIJTHOFF MEDIA

A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Abonnee: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Abonnement bij Sijthoff Media afneemt;
Abonnement: de Overeenkomst tussen Abonnee en Sijthoff Media, op grond waarvan Abonnee tegen betaling gedurende een bepaalde periode periodiek een Uitgave(n) ontvangt en/of gedurende een bepaalde periode toegang verkrijgt tot één of meer platform(s) dan wel e-learning portals van Sijthoff Media en de daarop beschikbare Content, zoals beschreven in de Overeenkomst;
Content: al het materiaal dat Sijthoff Media, of een derde namens Sijthoff Media, publiceert op een door haar geëxploiteerd platform of portal, waar onder begrepen – maar niet beperkt tot – digitale Uitgave(n), nieuwsberichten, artikelen, achtergronden, foto’s, spelletjes, video’s en anderszins;
Bestelling een door een Klant via de Webshop, schriftelijk of telefonisch afgesloten bestelling van een Abonnement of Product;
Bevestiging: een door Sijthoff Media aan Abonnee of Klant meestal via e-mail gestuurde bevestiging met informatie over de Bestelling, inclusief levertermijnen en indien het Abonnement betreft; het type, de begin- en eventueel einddatum en de gegevens van de Klantenservice. Indien het een bevestiging voor een E-course dan wel Seminar betreft dan zal de Bevestiging informatie over de betreffende cursus dan wel bijeenkomst en een toegangsbewijs daartoe;
Digitale Uitgave: alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven al dan niet toegankelijk via (mobiele) websites, (mobiele) applicaties of andere digitale media.
E-course: een (online) cursus georganiseerd en aangeboden door Sijthoff Media via een speciaal daartoe bestemd e-learning platform. Klant verkrijgt tegen betaling voor een bepaalde periode toegang tot dit platform. 
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow; 
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een Abonnee, die een Product via de Webshop of anderszins bij Sijthoff Media afneemt
Klantenservice: de klantenservice van Sijthoff Media (Young&Connected), die te bereiken is via 020-2251224 of via lezersservice@kidsweek.nl of lezersservice@samsam.net.
Uitgaven: een door Sijthoff Media op periodieke basis uitgegeven gedrukt tijdschrift, krant of andere uitgave waarvan een actueel overzicht is te vinden op http://www.sijthoffmedia.nl;
Overeenkomst: de tussen Sijthoff Media en Abonnee of Klant gesloten overeenkomst inclusief deze Voorwaarden, bestaande uit een overeenkomst met betrekking tot een Abonnement dan wel een online aankoop van een Product of een Digitale Uitgave;
Partij(en): Sijthoff Media en/of Abonnee;
Product: een door een Klant bij Sijthoff Media (online) aangekocht artikel anders dan een Abonnement, waaronder een Welkomstgeschenk, deelname aan een (online) E-course of Seminar;
Seminar: een online dan wel fysieke door Sijthoff Media georganiseerde bijeenkomst met een nader bepaald thema. Klant kan tegen betaling deelnemen aan deze bijeenkomst;
Sijthoff Media: Sijthoff Media B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen in Nederland als ook in het buitenland, waaronder maar niet beperkt tot Jongerenplatform Young & Connected B.V., Adfo Groep B.V., Alex van Groningen B.V., Binnenlands Bestuur, i-Bestuur en AG Connect;
Voorwaarden: deze algemene abonnements- en webshopvoorwaarden;
Webshop: een door Sijthoff Media geëxploiteerde webshop waarin Abonnementen en Producten aan Abonnees en Klanten worden aangeboden;
Welkomstgeschenk: een cadeau dat Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sijthoff Media, Bevestigingen, Bestellingen en op Overeenkomsten.
2.2 Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement of (online) Bestelling van een Product, gaat Abonnee/Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.3.
2.3 Sijthoff Media heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden gepubliceerd op de Websites van Sijthoff Media en één (1) maand na bekendmaking van kracht.
2.4 Indien Abonnee of Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder. 2.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan de Klantenservice. De Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op https://www.sijthoffmedia.nl/algemene-voorwaarden/ en op de individuele websites van de door Sijthoff Media uitgegeven Uitgaven.
2.6 De Voorwaarden, de genoemde abonnementsprijzen en de Overeenkomst die door Abonnee dan wel Klant met Sijthoff Media wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.
2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A.) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen B. en C., prevaleert de inhoud van de onderdelen B. en C.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomsten
3.1 Alle door Sijthoff Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
3.2 De aanvaarding van een (online)Bestelling door Sijthoff Media geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) in een Bevestiging of doordat Sijthoff Media met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan Sijthoff Media verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Sijthoff Media van deze Bestelling.
3.3 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Sijthoff Media is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is Sijthoff Media gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren.
3.4 Abonnee/Klant dient de Bevestiging op volledigheid en juistheid te controleren en dient geconstateerde afwijkingen direct aan Sijthoff Media te melden.
3.5 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Abonnee/Klant tijdig en schriftelijk aan Sijthoff Media worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Sijthoff Media uitdrukkelijk worden aanvaard.
3.6 Sijthoff Media heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
3.7 De door Sijthoff Media gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Sijthoff Media schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.
3.8 Sijthoff Media heeft het recht om de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeien over te dragen aan een onderneming binnen haar eigen concern of aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) haar onderneming dan wel in het kader van een overdracht van een Uitgave, zolang deze onderneming de Overeenkomst naleeft.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en overmacht
4.1 De aansprakelijkheid van Sijthoff Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Abonnee dan wel Klant geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die Sijthoff Media aan Abonnee dan wel Klant heeft verzonden. Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door Sijthoff Media geleverd Product, is ontstaan tenzij Sijthoff Media aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Sijthoff Media.
4.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Abonnee dan wel de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sijthoff Media meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sijthoff Media vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na levering van het Product.
4.3 Alle (redactionele) informatie, op de Websites en in de Uitgaven is door Sijthoff Media op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen Sijthoff Media en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Sijthoff Media en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.
4.4 Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Sijthoff Media gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Sijthoff Media, tekortschieten van door Sijthoff Media ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten
5.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle door Sijthoff Media uitgegeven publicaties, Content en andere informatieve producten berusten bij Sijthoff Media en/of haar licentiegevers. Niets uit die publicaties in (Digitale)Uitgaven, op de Websites of anderszins door Sijthoff Media openbaar gemaakt mag door of met medewerking van Abonnee dan wel Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sijthoff Media.
5.2 Indien en voor zover Abonnee conform een Abonnement recht heeft op toegang tot een afgeschermde Content, dan is dat recht strikt persoonlijk. Zonder toestemming van Sijthoff Media is het Abonnee niet toegestaan om de Content openbaar te maken of te verveelvoudigen buiten hetgeen is toegestaan.
5.3 Eventuele Intellectuele Eigendomsrechten die voor aanvang van het Abonnement en tijdens uitvoering daarvan bij Abonnee berusten, blijven berusten bij Abonnee. In het geval dat Abonnee materialen plaatst bij het gebruik van een Website waarop Intellectuele Eigendomsrechten berusten, zoals teksten, afbeeldingen en/of geluidsfragmenten, verleent Abonnee Sijthoff Media een licentie om deze materialen openbaar te maken en verveelvoudigen voor zover nodig voor de uitvoering van het Abonnement. Abonnee garandeert dat de materialen die zij plaatst geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten van een derde en vrijwaart Sijthoff Media van alle schade en kosten, evenals van aanspraken van derden, die verband houden met of voortvloeien uit de stelling dat door de Abonnee geplaatste materialen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van deze derde.

Artikel 6. Vragen, klachten en adreswijziging
6.1 Vragen met betrekking tot het Abonnement, een Bestelling dan wel daarmee samenhangende facturen kunnen gesteld worden aan de Klantenservice.
6.2 Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan of na de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan de Klantenservice. Sijthoff Media neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.
6.3 Een klacht, onder andere met betrekking tot de bezorging van een Uitgave, geeft Abonnee dan wel Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.4 Indien een geschil tussen Klant en Sijthoff Media over een Bestelling niet onderling tussen hen wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via één van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de betreffende geschillencommissie is bindend en Sijthoff Media dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.
6.5 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient Abonnee/Klant zowel de nieuwe gegevens tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Sijthoff Media door te geven. Klant dan wel Abonnee is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste en actuele contact- en adresgegevens. Indien een Uitgave dan wel de Bestelling niet (op het juiste adres) kan worden bezorgd wegens tekortschieten van Abonnee/Klant om aan deze verplichting te voldoen, is dat voor eigen rekening en risico.

Artikel 7. Privacy
7.1 Sijthoff Media respecteert de privacy van haar Abonnees en Klanten en hun persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
7.2 Bij het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomsten verwerkt Sijthoff Media persoonsgegevens van Abonnees en Klanten. Het gebruik van de door Klanten en Abonnees verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet zal Sijthoff Media, Abonnees en Klanten de nieuwsbrief van het betreffende Uitgave doen toekomen, waarbij Abonnee en Klant te allen tijde het recht hebben zich middels een link in de nieuwsbrief uit te schrijven.
7.3 In de privacy policy van Sijthoff Media (zie https://www.sijthoffmedia.nl/privacy-policy/) is vastgelegd hoe Sijthoff Media met de persoonsgegevens van haar Klanten en Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen en bezwaar kan worden gemaakt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en Sijthoff Media gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en de Overeenkomsten, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Sijthoff Media met betrekking tot een Bestelling van een (online) Abonnement, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden van toepassing.

Artikel 9. Aangaan Abonnementen
9.1 Een Abonnement kan op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door Sijthoff Media schriftelijk in een Bevestiging vastgelegd en over het algemeen per e-mail) toegestuurd.
9.2 Sijthoff Media heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Abonnee tot het aangaan van een Abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal Sijthoff Media dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.
9.3 Kortingsaanbiedingen dan wel aanbiedingen met Welkomstgeschenken zijn uitsluitend mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende voorgaande periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het betreffende Uitgave. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting dan wel het Welkomstgeschenk en heeft Sijthoff Media het recht het Welkomstgeschenk dan wel de korting terug te vorderen.

Artikel 10. Digitale Uitgave
10.1 De mogelijkheid bestaat om van bepaalde door Sijthoff Media uitgegeven titels waar zij een Abonnement op hebben, een Digitale Uitgave al dan niet tegen betaling te ontvangen.
10.2 Abonnee mag de Digitale Uitgave uitsluitend voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is Abonnee niet toegestaan Digitale Uitgaven te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Abonnee verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Uitgave te gebruiken.
10.3 Abonnee is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn/haar inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn/haar account worden verricht.
10.4 Sijthoff Media heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale Uitgave(n) rustende (intellectuele eigendoms-)rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door Sijthoff Media of haar licentiegever beveiligde Digitale Uitgave(n) en Producten, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 11. Welkomstgeschenk
11.1 Indien een aanbieding een Welkomstgeschenk betreft, dan geldt die aanbieding zolang de voorraad strekt. In het onverhoopte geval dat een specifiek Welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Sijthoff Media een alternatief daarvan aanbieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee.
11.2 Sijthoff Media doet haar uiterste best om het Welkomstgeschenk binnen 6 weken na totstandkoming van de Overeenkomst aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Sijthoff Media Abonnee daarvan op de hoogte stellen.
11.3 Abonnee dient het Welkomstgeschenk bij ontvangst te controleren en eventuele gebreken of schade uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het Welkomstgeschenk aan de Klantenservice kenbaar te maken en het Welkomstgeschenk te retourneren overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.3.

Artikel 12. Bezorging
12.1 Sijthoff Media zal zich gedurende de looptijd van het Abonnement inspannen voor een tijdige bezorging van de Uitgaven.
12.2 Indien een Abonnee verzoekt om bezorging van een Uitgave in het buitenland, is Sijthoff Media uitsluitend verplicht daar gehoor aan te geven indien het een land betreft Sijthoff Media op dat moment bezorgt. Abonnee accepteert dat met bezorging in het buitenland aanvullende kosten en vertraging gemoeid zijn, welke Sijthoff Media zo veel mogelijk voorafgaand aan bezorging aan Abonnee zal communiceren.
12.3 Sijthoff Media heeft het recht om de bezorging van de Uitgave op te schorten dan wel te staken indien tijdige betaling uitblijft.
12.4 Sijthoff Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen.

Artikel 13. Looptijd, verlenging en opzegging Abonnement
13.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode of voor een bepaald aantal edities. Indien geen specifieke looptijd is overeengekomen, is de initiële termijn van het Abonnement één jaar. Een Abonnement wordt na de overeengekomen periode – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de lopende abonnementstermijn worden opgezegd. Dit kan telefonisch, per post of per e-mail bij de Klantenservice. Sijthoff Media zal na ontvangst de opzegging schriftelijk bevestigen onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.
13.2 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tenzij de betreffende titel 11 maal of minder per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in artikel 13.1 genoemd.
13.3 Een zgn. cadeau Abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd. Een verlenging van het proefabonnement wordt als een nieuw Abonnement beschouwd.
13.4 In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het Abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Sijthoff Media wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

Specifieke bepalingen indien Abonnee een professionele partij is
13.5 Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt na de initiële termijn steeds verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn. Na verlenging van het Abonnement kan Abonnee het Abonnement tegen het einde van de dan geldende contractstermijn opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Eventuele restitutie van abonnementsgeld wordt uitgekeerd met aftrek van administratiekosten op het opgegeven rekeningnummer.
13.6 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd om een Abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Specifieke bepalingen indien Abonnee een schoolabonnement heeft
13.7 Een Abonnement kan starten wanneer gewenst: de prijs wordt berekend naar gelang het aantal weken dat het abonnement loopt gedurende het lopende schooljaar. Dit laatste geldt niet voor digitale abonnementen. Abonnee ontvangt bij de start van het schooljaar de factuur van het verschuldigde abonnementsgeld op het opgegeven factuuradres, ofwel na start van het Abonnement op een later moment van het schooljaar.
13.8 Een Abonnement voor bepaalde tijd wordt na de initiële termijn steeds verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, conform dezelfde voorwaarden. Het (digitale)Abonnement wordt na afloop van ieder schooljaar stilzwijgend verlengd tenzij de school (contactpersoon) uiterlijk vóór 1 juli van het lopende schooljaar bij de Klantenservice heeft aangegeven dat de school geen voortzetting meer wenst. Na een stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van één schooljaar.

Artikel 14. Tarieven, prijswijziging en betaling
14.1 De door Sijthoff Media gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
14.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan een bepaalde met de Abonnee overeengekomen periode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. automatische incasso of iDeal). De betalingstermijnen en tarieven die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van de Uitgave en worden middels automatische incasso in rekening gebracht.
14.3 Indien Abonnee Sijthoff Media heeft gemachtigd om de verschuldigde vergoeding automatisch af te schrijven, staat Abonnee er voor in dat deze ten tijde van de incasso over voldoende saldo beschikt om aan de betalingsverplichting te voldoen. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft Sijthoff Media het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Sijthoff Media gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Sijthoff Media heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.
14.4 Het storneren van een door Sijthoff Media (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
14.5 Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn, heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement en het reeds betaalde bedrag, waarbij Sijthoff Media het recht heeft administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) N daarvan af te trekken.
14.6 Sijthoff Media is gerechtigd om de tarieven voor het Abonnement te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) voor het voorgaande jaar. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk twee weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van de betreffende Uitgave gepubliceerd dan wel in de nieuwsbrief meegenomen.

Artikel 15. Inhoud, staking of wijziging Uitgave
15.1 Sijthoff Media is volledig vrij om de inhoud van een (Digitale) Uitgave naar eigen goeddunken te bepalen, inclusief verschillende rubrieken, advertenties en eventuele bijlagen.
15.2 Sijthoff Media is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, - moment en/of frequentie en lay-out van haar (Digitale)Uitgaven naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Sijthoff Media ervoor zal zorgen dat de betreffende Uitgave ook na de wijzigingen, kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.
15.3 Indien Sijthoff Media besluit een (Digitale) Uitgaven te staken, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de (Digitale) Uitgave. In het geval van vervanging van een Uitgave door een andere of een wijziging van de Uitgave waardoor deze wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Sijthoff Media toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende of aangepaste (Digitale)Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke of telefonische mededeling aan de Klantenservice.

C. SPECIFIIEKE WEBSHOPVOORWAARDEN

Deze bepalingen zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder A. en eventueel B. van toepassing op iedere Bestelling van Abonnee/Klant waarbij door Sijthoff Media via een door haar geëxploiteerde Webshop Abonnementen dan wel (digitale) Producten worden verkocht.

Artikel 16. Levering, uitvoering van de Bestelling en eigendomsvoorbehoud
16.1 Bij de uitvoering van de Bestellingen, neemt Sijthoff Media de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en maakt bij de levering van de Bestellingen gebruik van zorgvuldig geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden naar het door Klant aan Sijthoff Media opgegeven adres.
16.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten berust bij Sijthoff Media tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
16.3 Sijthoff Media zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Sijthoff Media het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.
16.4 Het risico in verband met het Product is na levering daarvan voor Klant. Het Product wordt door Sijthoff Media onder eigendomsvoorbehoud geleverd, wat inhoudt dat de eigendom op het Product pas overgaat op Abonnee zodra Abonnee aan haar betalingsverplichtingen als opgenomen in het Abonnement voor het eerste abonnementsjaar heeft voldaan.

Artikel 17. Garantie en klachten
17.1 Sijthoff Media staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
17.2 De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwgezet mogelijk door Sijthoff Media in beeld gebracht. Sijthoff Media kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.
17.3 Abonnee/Klant dient het Product bij ontvangst te controleren of deze aan de specificaties voldoet. Indien Abonnee/Klant een gebrek aan het Product of schade constateert, dient zij dat – op straffe van verval van haar rechten –binnen vier weken aan de Klantenservice kenbaar te maken. Na deze melding zal Klant het gebrekkige Product binnen 7 dagen aan Sijthoff Media retourneren en is Sijthoff Media gerechtigd – naar eigen goeddunken – het Product te herstellen of te vervangen, of het Product te vernietigen en een corresponderend, redelijk bedrag aan Abonnee/Klant over te maken. Klant heeft geen recht op vervanging, herstel of creditering indien het gebrek in het Product is ontstaan door normaal gebruik, externe factoren, opzet, verwaarlozing of onjuist gebruik.

Artikel 18. Betaling en facturering
18.1 Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie artikel 11), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of i-Deal).
18.2 De door Sijthoff Media gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Sijthoff Media behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.

Artikel 19. Bedenktijd en herroepingsrecht Abonnee en Klant
19.1 Abonnee/Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende Product door Abonnee/Klant of a. indien Abonnee/Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop Abonnee/Klant of een door Abonnee/Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen; b. indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Abonnee/Klant of een door Abonnee/Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van Producten, zoals een Abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Abonnee of een door Abonnee aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste levering van het Product heeft ontvangen; d. Bij Digitale Uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.
19.2 Abonnee/Klant heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 19.1 zorgvuldig om te gaan met het Product, de verpakking, labels en codering. Abonnee/Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden. Indien Abonnee/Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sijthoff Media retourneren, overeenkomstig de door Sijthoff Media verstrekte instructies.
19.3 Indien Abonnee/Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt Abonnee/Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van dit modelformulier . Dit formulier is tevens op te vragen bij de Klantenservice.
19.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 19.3 bedoelde melding, stuurt Abonnee/Klant het online gekochte Product terug naar Sijthoff Media of overhandigt hij/zij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) Sijthoff Media. Het Product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Sijthoff Media eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Abonnee/Klant. Abonnee/Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
19.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Abonnee/Klant.
19.6 Sijthoff Media zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat het online bestelde Product retour is ontvangen binnen de wettelijke termijn als genoemd in dit artikel, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de oorspronkelijke verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan de aankoop is betaald. Indien Abonnee/Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen de oorspronkelijke verzendkosten niet worden vergoed.
19.7 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van Magazines (met uitzondering van Abonnementen) en voorts niet voor Producten: a. die door Sijthoff Media tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Sijthoff Media geen invloed heeft; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken. h. voor Digitale Uitgaven en E-courses die reeds zijn gedownload door Abonnee/Klant er uitdrukkelijk mee in dat Sijthoff Media Abonnee/Klant toestemming geeft tot toegang tot deze Product en dat Abonnee/Klant daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van het herroepings- en ontbindingsrecht.
19.8 Sijthoff Media heeft het recht Klant te vragen naar de reden van herroeping. Klant/Abonnee heeft het recht maar niet de plicht deze vraag te beantwoorden.

Artikel 20. E-courses en Seminars
20.1 De intellectuele eigendomsrechten op de (digitale) bestanden waartoe Klant beschikking krijgt ten behoeve van een E-Course dan wel Seminar, komen aan Sijthoff Media dan wel haar licentiegevers toe. Deze inhoud mag door Klant alleen voor zichzelf gebruikt dan wel gedownload worden. Klant zal de inhoud daarvan niet kopiëren, uitlenen, aanpassen dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
20.2 Op deelname aan een E-course dan wel Seminar kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, Deze worden aan Klant dan wel bezoeker in de Bevestiging bekend gemaakt. Bij tegenstrijdigheden met deze Voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

© 2021 Sijthoff Media B.V.