Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijbel

Het heilige boek van de christenen is de Bijbel.

De Bijbel

Christenen geloven dat in de Bijbel Gods leer staat, die hen door het leven moet leiden. De Bijbel begint met het ontstaan van de wereld en eindigt met een voorspelling voor de toekomst. Ook al ziet de Bijbel er als één boek uit, de Bijbel is eigenlijk een verzameling van 66 boeken die door verschillende mensen en in verschillende tijden zijn geschreven. De Bijbel bestaat uit twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Boeken

Het woord bijbel stamt van het Griekse woord biblia, wat boeken betekent. De boeken van het Oude Testament zijn oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. De meeste hiervan zijn dezelfde boeken als die van de Tenach, het heilige boek van de joden. Het Nieuwe Testament is oorspronkelijk geschreven in het Grieks. In de loop der eeuwen zijn er veel vertalingen van de bijbel gemaakt.

Testament

Testament betekent verbond. Het Oude Testament vertelt over het verbond van het joodse volk met God. Bijvoorbeeld het verbond van Mozes, die van God de opdracht kreeg om Israël uit de macht van Egypte te verlossen. Toen volgelingen van Jezus de verhalen over Jezus opschreven, vonden zij dat er sprake was van een nieuw verbond. Zo is de splitsing van het Oude en het Nieuwe Testament ontstaan. Het Oude Testament is duizenden jaren geleden geschreven, het Nieuwe Testament in de eerste honderd jaar na de dood van Jezus.

De bijbel werd vroeger door monniken met de hand geschreven.
De Bijbel werd vroeger door monniken met de hand geschreven. Samsam

Het Oude Testament

Het Oude Testament werd duizenden jaren geleden in het Hebreeuws geschreven. Met rietpennen en inkt zijn de verhalen van het Oude Testament op vellen papyrus, een soort papier opgeschreven. Deze vellen werden aan elkaar vastgemaakt om er lange rollen van te maken, boekrollen. Door ze uit te rollen konden de verhalen gelezen worden.

De schepping
Het Oude Testament begint met het verhaal hoe God het heelal, de aarde en de eerste mensen Adam en Eva, heeft geschapen: het scheppingsverhaal. De afbeelding hieronder is nagetekend van een beroemd schilderij van Michelangelo en laat zien hoe God de eerste mens Adam maakt.

Het joodse volk
In het Oude Testament worden verhalen verteld over het joodse volk. De aartsvader Abraham speelt hierin een belangrijke rol. Maar ook wordt de verbintenis tussen God en de mens beschreven. In een verhaal over de boodschapper Mozes staat dat hij naar de top van de berg Sinaï werd geroepen. Daar ontving hij uit de handen van God gedragsregels voor wat mensen wel en niet mogen doen: de tien geboden. Deze tien geboden zijn dezelfde als in het jodendom.

De tien geboden
Mozes was de berg Sinaï op gegaan om met God te spreken. Op twee platte stenen schreef God de tien belangrijkste geboden, die voor alle mensen zijn bestemd. Deze stenen, de Stenen Tafelen, werden in een mooie kist bewaard. Deze kist heet 'De ark van het verbond'.

1. Ik ben de enige ware God
2. De mensen mogen geen beelden van God maken
3. Je mag niet vloeken
4. Werk zes dagen en vereer God op de zevende dag
5. Wees goed voor je ouders en houd veel van hen
6. Je mag niemand doden
7. Mannen en vrouwen moeten trouw zijn aan elkaar
8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet liegen
10. Je moet proberen niet jaloers te zijn

Bijbelboeken
Het Oude Testament bevat boeken met verschillende verhalen. Er zijn historische verhalen, die vertellen over het joodse volk en hun relatie met God. Er zijn ook boeken met uitspraken van profeten. Dit zijn mensen die het woord van God gehoord hebben en daarover vertellen. En er zijn boeken met liederen of spreuken. Binnen de christelijke kerk is de samenstelling van het Oude Testament niet overal gelijk. Enkele delen van het Oude Testament zijn bijvoorbeeld wel onderdeel van de katholieke, maar niet van de protestantse bijbel.

De schepping
De schepping

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. Het gaat over Gods nieuwe belofte. Er staat in hoe God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde om vergeving te bieden aan de mensen die in hem geloven. Het Nieuwe Testament vertelt over Jezus' leven, zijn leer, zijn kruisiging en wederopstanding. Het vertelt ook over het ontstaan van de christelijke kerk en dat christenen geloven dat Jezus op aarde terug zal keren.

Bijbelboeken
De boeken van het Nieuwe Testament worden net als die van het Oude Testament soort bij soort geordend en dus niet naar ouderdom. Eerst de vier evangeliën, waarin het leven en de leer van Jezus beschreven worden. Vervolgens de handelingen van de apostelen. Daarna een paar brieven, waaronder die van Paulus. Het laatste deel bestaat uit één boek, de openbaring van Johannes.

De geboorte van Jezus
De geboorte van Jezus

De geboorte van Jezus

Jezus werd geboren in Bethlehem rond 4 voor Christus. Zijn ouders, Jozef en Maria, waren nakomelingen van de Joodse koning David. Voordat Jezus werd geboren, kwam een engel van God bij Maria en vertelde haar dat ze een kind zou krijgen. De engel vertelde dat God haar had uitgekozen om zijn zoon te baren. De engel noemde die zoon Messias, de verlosser. Dezelfde engel kwam ook bij Jozef om hem duidelijk te maken dat de zwangerschap van Maria een goddelijk wonder was.

Het leven van Jezus
Jezus leefde met zijn ouders in Nazareth en werkte als timmerman tot hij met Gods werk begon. Toen Jezus ongeveer dertig jaar oud was, begon hij te prediken over God. Hij koos twaalf discipelen. Samen met hen reisde Jezus door 
Palestina, waar hij wonderen verrichtte, zieken genas en over God vertelde. Jezus vertelde de mensen dat God zou geven wat ze nodig hadden als ze in hem geloofden, op hem vertrouwden en zich aan zijn wetten hielden.

De kruisiging
Uiteindelijk komt Jezus in Jeruzalem. Niet iedereen is blij met zijn komst en hij wordt uitgelachen en uitgejoeld. Er ontstaat een opstootje bij de tempel waar Jezus staat. Romeinse soldaten grijpen in en sturen Jezus weg. Jezus voelt dat hij snel gedood zal worden en houdt nog een laatste avondmaal met zijn discipelen. Kort daarna wordt hij door de Romeinen gearresteerd. Eén van zijn discipelen, Judas, heeft hem verraden. Jezus wordt ter dood veroordeeld en gekruisigd.

De opstanding
Drie dagen nadat Jezus is overleden, staat hij op uit de dood. Na Jezus' opstanding is hij nog een aantal keren verschenen aan zijn volgelingen. Christenen geloven dat Jezus hiermee heeft laten zien dat het na de dood nog niet is afgelopen. Als je in God gelooft, dan geloof je dat na de dood het eeuwige leven bij God zal beginnen. In de Bijbel staat dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel is gegaan.