Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws over burgerschap

Nieuwe burgerschapswet

Op dinsdag 22 juni heeft de Eerste Kamer met het wetsvoorstel 'verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs'  ingestemd. Dit wetsvoorstel is ingediend door Arie Slob (minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media). Wat houdt dit in voor het onderwijs in burgerschap? En in hoeverre voldoet Samsam aan dit nieuwe wetsvoorstel? 
Minister Arie Slob diende een wetsvoorstel verduidelijking van de burgerschapsopdracht in.
ANP

Wat houdt de wetswijziging in?

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om ‘bij te dragen aan actief burgerschap en sociale integratie’. In artikel 8, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs staat sinds 2006: 

Het onderwijs:  

a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;  
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; en  
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Met het instemmen van de wetswijziging wordt dit stuk vervangen door: 

Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:  

a. het bijbrengen van respect voor en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten en      vrijheden van de mens en het handelen naar deze basiswaarden op school;
b. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse democratische samenleving; en
c. het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.  
3a. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een school cultuur die in overeenstemming is met de waarden, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, en creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen met de omgang met deze waarden

Lees hier de hele wijziging

Met de wetswijziging krijgt burgerschap een meer verplichtend karakter. Momenteel wordt het gehele curriculum herzien. Voor burgerschap heeft een team tien bouwstenen ontwikkeld, die beschrijven welke specifieke kennis en vaardigheden leerlingen moeten opdoen op het gebied van burgerschap. Dit vormt de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen. Een samenvatting van deze bouwstenen lees je hier. 

Aan welke doelen werk je met Samsam? 

Samsam heeft al ruim 45 jaar ervaring op het gebied van (wereld)burgerschap. Met een abonnement ontvang je als school jaarlijks vijf magazines en tien lessen burgerschap. Bij iedere les burgerschap werk je met de leerlingen aan één van de tien bouwstenen (vrijheid & gelijkheid, macht & inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit, solidariteit, digitaal samenleven duurzaamheid, globalisering en technologisch burgerschap). Daarnaast zitten de denk- en handelswijzen in alle lessen verweven en komen de bestaande kern- en tussendoelen aan bod. Met Samsam werk je dus op een gestructureerde manier aan burgerschapsvorming en voldoe je aan de eisen die de inspectie stelt op het gebied van burgerschapsvorming. Ook aan de nieuwe eisen. Desgewenst kunnen de materialen meerdere weken worden ingezet, waardoor het ook geschikt is voor scholen die thematisch werken. 

Lees hier meer over burgerschap en Samsam. 

Plaats als eerste een reactie